Historikk

Det har vært jobbet med tanken om bygging av kulturhus i Rauma i flere forskjellige konstellasjoner siden 1998:

1998 Kulturhuskomité oppnevnt av Rauma Kommune
2000 Egen oppnevnt kulturhuskomité med representanter fra det frivillige kulturliv
2000 Ny kulturhuskomité oppnevnt av Rauma Kommune

Kulturhuskomiten samordnet en del av det arbeidet som var gjort, og jobbet videre med en fremdriftsplan som skulle jobbe med tre hovedsaker:

 • Skape aksept og entusiasme om etablering av et nytt kulturhus i Rauma
 • Kartlegge behov og innholdsprogram i kulturhuset
 • Vurdere alternative plasseringer

I denne sammenheng ble det holdt møter og informasjons sammenkomster med:

 • Formannskap
 • Kulturstyre
 • Arkitekt / arealplanlegger
 • Åndalsnes handelsstand
 • Kirkekomité
 • Entreprenører
 • Diverse lokale klubber og foreninger
 • Politiske partier
 • Eksterne kulturmedarbeidere
 • Åpne folkemøter
 • Representanter fra det frivillige kulturlivet
 • Reiser til andre kulturhus

Det ble produsert flere foldere og idéskisser som ble distribuert i kommunen, det ble også bygd en modell av idéskisse som ble presentert på "kulturhusets dag" på Åndalsnes sommeren 2001.

Det var stor entusiasme og energi i gruppa, og de fleste valg og avgjørelser som ble tatt i gruppen var gjenstand for inngående diskusjon og de fleste vedtak var enstemmige.

Dette arbeidet endte opp i innstillingen "Kulturhus i Rauma – nøkkelen til et attraktivt lokalsamfunn", som ble levert oppdragsgiver 22. mai 2001. Denne ble behandlet i formannskap og kommunestyre, og det ble i kommunedelplanen regulert inn tomt for plassering av kulturhus.

Av økonomiske hensyn måtte kulturhussaka legges på is.

Høsten 2004:
Kulturhussaka kom igjen på dagsordenen. Den direkte årsak til det, var Lars Wenaas som tok kontakt med ordfører Torbjørn Rødstøl, med tilbud om å bli med på å delfinansiere kulturhus i tilknytning til Grand Hotel. Det resulterte i at kulturhuset den 13.desember kom inn på kommunens økonomiplan fra og med 2005.

Vinteren 2005:
Fra kulturetaten ble det tatt ett initiativ til et folkemøte for å se på mulighetene til å engasjere kulturlivet i forhold til den nye situasjonen. På dette møtet ble det satt sammen en referansegruppe fra alle lag og organisasjoner som ønsket å være med. Det ble valgt en leder for referansegruppa og en representant til den kommunalt oppnevnte prosjektgruppa. Leder for referansegruppa ble også valgt som varamann til prosjektgruppa.

Arbeidet i referansegruppa
Det ble tidlig utformet en behovsanalyse i forhold til de forskjellige interessene innefor kulturlivet i Rauma. Her ble arealbehov og bruksbehov konkret definert, og dette har vært en viktig rettesnor i det videre arbeidet. Det har vært invitert til en rekke møter i gruppa, hvor en har fulgt prosessen i forkant av prosjektgruppas arbeid. Det har underveis kommet frem innspill og meninger som har vært svært nyttig i prosessen videre. En har også ved flere anledninger invitert eksterne ressurser som har bidratt på møter og i prosessen videre.

Arbeidet i prosjektgruppa
Kulturlivet i Rauma er variert og de fleste kulturgrener er representert. En av de store utfordringer til kulturhuset er å tenke flerbruk og fleksibilitet i forhold til brukerne og brukergruppene. Dette er godt løst i dag.

Selv om det ikke ligger under vårt mandat å representere kulturskolen, er vi veldig opptatt av at kulturskolen skal bli en naturlig integrert del av kulturhuset, og at en del av disse funksjonene skal bli en del av det daglige pulserende kulturlivet. Slik som løsningene nå foreligger ser vi dette som et bra bidrag til rekruttering og videre utvikling av kulturlivet i kommunen.

Arbeidet i prosjektgruppa har fungert tilfredsstillende, og den funksjonaliteten som nå er beskrevet i "Funksjonsbeskrivelse for totalenterprise" datert 31.01-2006, viser at det frivillige kulturlivet langt på vei har fått gehør for de innspill de har kommet med.

Det var fra starten knyttet stor spenning til hvordan vårt bidrag ville influere på arbeidet i prosjektgruppa. Koblingen mellom Rauma Kommune og Wenaasgruppen AS som to likeverdige partnere var en spennende konstellasjon, og vi så en del utfordringer i å koble et kulturhus sammen med et hotell.

Slik som planene nå foreligger vil Kulturhuset i Rauma bli et av de viktigste bidrag til å stimulere det lokale kulturlivet, styrke arbeid med barn og unge og ikke minst vil det være med å utvikle og skape identitet og fellesfølelse i lokalsamfunnet.

%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%